การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน

ของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2565

คลิกที่นี่

( เฉพาะผู้สอบผ่านฯ ของ กรมประมง ที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ.)

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ประจำปี 2564

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

(สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)

คลิกที่นี่