ตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ/

ตรวจสอบข้อมูลการสอบผ่านการวัด

ความรู้ความสามารถทั่วไป

คลิกที่นี่

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ประจำปี 2564

การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน

ของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2564

คลิกที่นี่

สมัครสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563
แบบ e-Exam (สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)

คลิกที่นี่

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

คลิกที่นี่