การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ประจำปี 2560

คลิกที่นี่

การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของ ส่วนราชการแล้ว
ประจำปี 2560

คลิกที่นี่


สอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
ประจำปี 2559 เป็นกรณีพิเศษ :
กรณีผู้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้

คลิกที่นี่